Nieuwe leden gezocht!
11 mei 2020
Bestuur 52 gezocht!
18 april 2021
Nieuwe leden gezocht!
11 mei 2020
Bestuur 52 gezocht!
18 april 2021
Show all

Coronaprotocol wedstrijden

SVU Volleybal – seizoen 2020/2021

English follows Dutch

Inleiding

Dit protocol is opgesteld voor de thuiswedstrijden van SVU Volleybal gedurende het seizoen 2020/2021. Het is geschreven aan de hand van de richtlijnen van de NeVoBo, het NOC*NSF en het RIVM en GGDregio Amsterdam. Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen in dit protocol. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit protocol, dan kunnen die gesteld worden aan het bestuur van SVU Volleybal via info@svuvolleybal.nl

Algemeen

 • ’s Zaterdags zijn wedstrijden verdeeld over 3 tijdsloten, respectievelijk beginnend om:

12.00/ 14.00/ 16.00 uur.

 • Men wordt te allen tijde geacht hun verantwoordelijkheid te nemen en in geval van (milde) klachten thuis te blijven.
 • Voor iedereen geldt dat zij door de organisatie kunnen worden geweigerd of naar huis gestuurd bij (vermoeden van) Corona-gerelateerde gezondheidsklachten.
 • De hoofdingang van de accommodatie wordt gebruikt als entree en uitgang. Bezoekers geven elkaar hierbij 1,5m ruimte.
 • Bij het verplaatsen door het gebouw houdt men 1,5m afstand.
 • Luister altijd aanwijzingen van personeel van het Sportcentrum en de organisatie. Het bestuur behoudt zich het recht om mensen te weg te sturen wanneer deze weigeren om aanwijzingen te volgen of weigeren zich te houden aan de richtlijnen beschreven in dit protocol.

In de sporthal

 • In de sporthal geldt eenrichtingsverkeer, aangegeven met pijlen.
 • Alleen in geval van nood (er is EHBO nodig) mag er tegen het verkeer in worden gelopen.
 • Uitzondering hierop zijn mensen die rolstoelgebonden of dusdanig slecht ter been zijn dat zij niet veilig een trap op kunnen lopen. 
 • Iedereen dient bij binnenkomst de handen te ontsmetten.
 • Kom niet vroeger naar de sporthal dan nodig (= niet eerder dan 40 min voor starttijd van de wedstrijd).
 • Kom volledig omgekleed naar de sporthal.
 • Uitspelende teams kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers en douches.
 • Thuisspelende teams worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te douchen, maar kunnen wel gebruik maken van de kleedkamers en douches in het sportcentrum.

Supporters e.a.

 • Er mogen tijdelijk geen supporters zijn bij de wedstrijden
 • Bij een team mogen maximaal 2 coaches aanwezig zijn
 • Tellen wordt gedaan door wisselspelers van de thuisspelende teams

Voor, tijdens en na de wedstrijd

 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaand aan de wedstrijd (vanuit huis) al is ingevuld. Alle aanwezigen, dus ook stafleden, moeten op het DWF geregistreerd worden. De scheidsrechter zal dit controleren.
 • Als een team moet wachten tot hun speelveld beschikbaar is, graag wachten in de kantine of de tribune (indien plek beschikbaar) tot veld beschikbaar is, waarbij men steeds de 1,5m regel handhaaft.
 • Er zullen geen handjes worden geschud aan de start van de wedstrijd. Spelers mogen elkaar wel begroeten en een fijne wedstrijd wensen, maar in plaats van langs het net vanaf de 3-meterlijn.
 • Iedereen loopt met het wisselen van speelhelft (dus ook de staf en wisselspelers) om het veld en om de scheidsrechtersstoel heen, zodat je niet kruist met de tegenstander.
 • Het is niet toegestaan om door het net naar de tegenstander te schreeuwen/yellen.
 • Het is niet toegestaan om in het veld/langs de lijn liedjes te zingen.
 • Langs de lijn dienen spelers zoveel mogelijk de 1,5m te bewaren.
 • De teams van het huidige tijdslot zullen eerst de zaal verlaten, voordat de teams van het nieuwe tijdslot het veld mogen betreden. 

Laatst geüpdatet: 23 sep. 20

Introduction

This protocol has been drawn up for SVU Volleybal’s home matches during the 2020/2021 season. It has been written according to the guidelines of the NeVoBo, the NOC*NSF and the RIVM and GGDregion Amsterdam. Everyone is responsible for adhering to the guidelines in this protocol. If there are any questions regarding this protocol, they can be put to the board of SVU Volleybal via info@svuvolleybal.nl 

General Information

 • On Saturdays, matches are divided into 3 time slots, starting respectively:

12.00/ 14.00/ 16.00 hours.

 • One is always expected to take responsibility and to stay at home in case of (mild) physical symptoms.
 • Anyone can be refused or sent home by the organisation in case of (suspected) Corona-related physical symptoms.
 • The main entrance of the sports hall is used as entrance and exit. Visitors give each other 1.5m space.
 • When moving through the building, keep 1.5m.
 • Always listen to instructions from the staff of the sportscenter and the organisation. The board reserves the right to send people away when they refuse to follow instructions or refuse to comply with the guidelines described in this protocol.

In the sports hall

 • In the sports hall there is one-way traffic, indicated by arrows.
 • Only in the event of an emergency (first aid is required) may you walk against this route.
 • Exceptions are wheelchair-bound people or people who are physically unable to safely climb stairs.
 • Everyone must decontaminate their hands when entering.
 • Come to the sports hall fully dressed.
 • Do not come to the sports hall earlier than necessary (= not earlier than 40 min before the starting time of your match).
 • Visiting teams cannot use the changing rooms and showers.
 • SVU teams will be asked to shower at home as much as possible but may use the changing rooms and showers in the sports centre.

Supporters and others

 • For the time being it is not allowed to bring any supporters to the match.
 • A team can have a maximum of 2 coaches.
 • Counting points will be done by the substitutes.

Before, during and after the match

 • Make sure the DWF has already been filled in before the match (from home). All attendees, including staff members, must be registered at the DWF. The referee will check this.
 • If a team has to wait until their playing field is available, please wait in the canteen or the stands (if space is available) until field is available, maintaining the 1.5m rule.
 • There will be no shaking of hands at the start of the game. Players may greet each other and wish each other a good match, but instead of along the net this will be done from the 3-meter line.
 • Everyone walks around the field and around the referee’s chair when changing halves of the game (including the staff and substitutes) so that you do not cross with the opponent.
 • It is not allowed to yell/yell at the opponent through the net.
 • It is not allowed to sing songs in the field/ on the side-lines.
 • Substitute players should keep the 1.5m as much as possible when standing on the side.
 • The teams of the current time slot will leave the room before the teams of the new time slot are allowed to enter the court.

Last updated: Sep. 23, 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.